Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Car Cleaning Balk

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1. Car Cleaning Balk: reinigingsbedrijf die gespecialiseerd is in het reinigen van voertuigen. Car Cleaning Balk verricht werkzaamheden in opdracht van de klant.
1.2. Klant: de persoon die bij Car Cleaning Balk een reservering plaatst voor het reinigen van het voertuig. (zowel zakelijke als particuliere klanten)
1.3. Reserveringsperiode: de door de klant vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig door de klant wordt gereinigd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum en tijd meegerekend) en de einddatum (deze datum en tijd meegerekend) van het reinigen.

Artikel 2 – Verplichtingen en bevoegdheden van Car Cleaning Balk
2.1. Car Cleaning Balk is verplicht en bevoegd het voertuig van de klant te verplaatsen.
2.2. Car Cleaning Balk is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatiebewijs te tonen.
2.3. Car Cleaning Balk is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en de spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
2.4. Car Cleaning Balk verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te verplaatsen. Car Cleaning Balk verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekend dat medewerkers van Car Cleaning Balk minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen. Bij Car Cleaning Balk geldt dat bij het in ontvangst nemen van het voertuig de huidige staat van het voertuig visueel vastgesteld zal worden. Eventuele schades worden genoteerd op het reserveringsformulier.

Artikel 3 – Verplichtingen en bevoegdheden van de klant
Klant is gehouden:
3.1. Indien Car Cleaning Balk ter plaatse komt voor een voertuig te reconditioneren dan dient er een goede ruime werkplek te zijn. Indien dit niet het geval is kan Car Cleaning Balk de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen ofwel opdrachtgever kan zorgen voor een geschikte werkruimte, de dan ontstane wachttijd wordt doorberekend.
3.2. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Car Cleaning Balk zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Car Cleaning Balk geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Car Cleaning Balk opdracht heeft gegeven.
3.3. Dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten.
3.4. Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de werkzaamheden van Car Cleaning Balk afdoende verzekerd is.
3.5. Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna betaling plaats vindt. De betaling kan direct per contanten of facturatie.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1. Het laten reinigen van het voertuig van de klant geschiedt geheel op eigen risico.
4.2. Car Cleaning Balk heeft de bevoegdheid en het recht om het voertuig van de klant te verplaatsen. Car Cleaning Balk zal deze werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van Car Cleaning Balk bevoegd zijn om onder andere de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van het voertuig.
4.3. Car Cleaning Balk is niet aansprakelijk voor directe door de klant geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot het voertuig die te wijten is aan opzet of grove schuld van Car Cleaning Balk of haar medewerkers.
4.4. Car Cleaning Balk sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/inbraak of schade uit.

Artikel 5 – Annuleren
5.1. De klant kan de reservering per e-mail of telefonisch kosteloos annuleren tot 12 uur voor de reserveringstijd.
5.2. Als de klant de reservering wilt annuleren, kan deze Car Cleaning Balk bellen of e-mailen. Wanneer de klant de reservering annuleert vóór 12 uur voor reserveringstijd, zijn er geen kosten aan de annulering verbonden. Wanneer de klant de reservering later annuleert dan Car Cleaning Balk vereist, of niet komt opdagen (No-Show), brengt Car Cleaning Balk  50% van het totaalbedrag in rekening.

Artikel 6 – Tarieven
6.1. Prijzen zijn incl. 21% B.T.W. Prijslijst en deze algemene voorwaarden staan op onze website.
6.2. Car Cleaning Balk  behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.
6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van 150,- euro.

Artikel 7 – Privacy
7.1. Car Cleaning Balk werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Artikel 8 – Slotbepaling
8.1. Car Cleaning Balk is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.
8.2. Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom van Car Cleaning Balk .
8.3. Car Cleaning Balk is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.